Všeobecná pravidla

 

 

Souhlas s pravidly používání seznamky Faceroom.cz

Každý uživatel starší 18ti let na seznamovacím serveru www.faceroom.cz (dále jen seznamka  Faceroom.cz) provádí registraci s vědomím, že si níže uvedená všeobecná pravidla přečetl, porozuměl jim a bez výhrad s nimi souhlasí. Svůj souhlas s těmito pravidly uživatel potvrdí zatržením příslušného zaškrtávacího pole před dokončením registrace.

Registrace a ochrana osobních údajů (GDPR)

Právním základem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností provozovatelem seznamky  Faceroom.cz - fyzickou podnikající osobou Tereza Krátošková, IČ: 142 32 766, tel.: +420 774 995 621, e-mail: support@faceroom.cz (dále jen provozovatel), v souvislosti se skutečností, že některé osobní údaje uživatele jsou nezbytné pro registraci a následné používání seznamky Faceroom.cz. Osobní údaje jsou provozovatelem zpracovávány zcela v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
Každý uživatel, který při registraci a dostatečném vyplnění seznamovacího profilu poskytne údaje, které ve spojení s jinými údaji lze považovat za osobní údaje ve smyslu shora uvedených zákonných ustanovení, a nakolik bude podle těchto údajů možné osobu uživatele přímo nebo nepřímo určit, svou registrací tento dává ve smyslu GDPR svůj souhlas se zpracováním osobních údajů provozovateli seznamky Faceroom.cz na dobu trvání jeho registrace (členství v seznamce Faceroom.cz). Svou registrací dále uživatel uděluje souhlas k zařazení svých údajů do databáze provozovatele. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souvislosti s účelem používání seznamky Faceroom.cz, přičemž osobní údaje může správce předávat také provozovateli platební brány Pays.cz s.r.o., sídlem Štefánikova 836/1, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 03686515 (dále jen „Pays).
Registrace uživatele na seznamce Faceroom.cz je zdarma, přičemž využívání rozšířených funkcí seznamky je podmíněno provedením jednorázové autorizace, která je zpoplatněna částkou ve výši 199,- Kč vč. DPH, kdy tuto je třeba provést provedením on-line platby prostřednictvím platební brány Pays. Platnost autorizace je trvalá a není nijak časově omezena, přičemž zanikne pouze v případě ukončení členství v seznamce (smazání uživatelského profilu), a to i za předpokladu, že se uživatel do seznamky Faceroom.cz zaregistruje opakovaně, a založí si tak uživatelský profil nový, kdy k této opakované registraci použije své původní uživatelské jméno i původní e-mailovou adresu. 

Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel bere na vědomí, že na seznamce Faceroom.cz nebude vystupovat a prezentovat se v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
 • nebude otevřeně nebo skrytou formou propagovat užívání omamných látek, jedů a prekurzorů,
 • nebude používat vulgarismy slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,
 • nebude používat stránku na propagaci svých nebo jiných  internetových stránek,
 • nebude nabízet zboží, služby nebo jinou činnost za účelem získání finančního obohacení,
 • propagovat ani podporovat jinou činnost, která se ve smyslu ustanovení trestního zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb.) považuje za trestnou,
 • nebude do seznamky Faceroom.cz přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a s obecně závaznými právními předpisy České republiky,
 • v případě, že dojde ke změně pravidel, každý uživatel bere na vědomí, že platná pravidla jsou ta, která jsou v daný okamžik přístupu uživatele zveřejněna na seznamce Faceroom.cz,
 • každý uživatel má právo kdykoliv zrušit svůj profil, a to prostřednictvím funkce, která je vždy přímo dostupná v menu profilu uživatele,
 • uživatel výslovně bere na vědomí, že ukončí-li své členství v seznamce (smaže svůj uživatelský profil), všechna jeho data budou ze seznamky Faceroom.cz nenávratně vymazána.

Práva a povinnosti provozovatele

 • Při porušení výše uvedených pravidel, může provozovatel bez předchozího upozornění zrušit uživatelský profil, a to bez nároku na finanční kompenzaci,
 • o zrušení uživatelského profilu na základě porušení pravidel není provozovatel povinen uživatele informovat,
 • provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah textů uživatele, jakož i za jeho zveřejněné fotografie,
 • pokud provozovatel zjistí, že se v textech, nebo na fotografiích vyskytuje obsah, který podléhá dle zákona č. 121/2000 Sb., právu autorskému, nebo se jedná o texty a fotografie jiných osob, než osoby uživatele, tyto ze seznamovacího serveru Faceroom.cz neprodleně odstraní a dle závažnosti porušení pravidel případně profil uživatele zcela zruší,
 • provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit platná pravidla a informace, uveřejněná na seznamce  Faceroom.cz,
 • v souvislosti s poskytovanými službami, nemá provozovatel žádné další nebo jiné povinnosti kromě povinností uvedených v těchto pravidlech.
Dotazy, podněty nebo stížnosti lze zaslat provozovateli seznamky prostřednictvím kontaktního formuláře v sekci [Kontakt]. Tato všeobecná pravidla nabývají platnosti dnem zveřejnění na seznamovacím serveru Faceroom.cz.

Aktualizováno (18.10.2022)